Služby a aktivity

Služby, které našim klientům poskytujeme:

 • Poradenství – osobní, telefonické, elektronické (e-mail, Facebook)
 • Individuální konzultace s uživateli
 • Víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost (nácvik dovedností pro zvládání situací v samostatném životě, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické, preventivní a zátěžové aktivity)
 • Skupina osobnostního rozvoje (poradenství, výchovné a vzdělávací činnosti, sociálně terapeutické aktivity)
 • Týdenní nácvikový pobyt
 • Poskytování služeb v terénu
 • Semináře a vzdělávací aktivity
 • Doprovázení
 • Seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
 • Příručka pro děti odcházející z dětských domovů nebo pěstounské péče
 • Spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou, se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi
 • Terapie
 • Síťová setkávání

Podmínky poskytování služeb:

 • zájem uživatele a dobrovolnost
 • aktivní přístup k řešení vlastní situace a spolupráce
 • souhlas uživatele s pravidly, s uzavřením smlouvy, se zpracováním osobních údajů

 

 

V Poradenském centru zaručujeme tato práva:

 • dodržování lidských práv a zákonů ČR,
 • dodržování práv ze strany pracovníků PC,
 • na ochranu před násilím a škodlivými vlivy,
 • na ochranu osobních a citlivých údajů,
 • žádat a dostávat informace v přiměřené míře a obsahu,
 • na zachování naší mlčenlivosti, na rovnost šancí, na zachování lidské důstojnosti,
 • na individuální, nestranný a profesionální přístup včetně dodržování společenských pravidel ze strany pracovníků PC,
 • slušnou formou říci, co si myslíš /právo svobodného projevu/,
 • v průběhu služby změnit klíčového pracovníka,
 • využívat všechny nabízené aktivity služby v návaznosti na Individuální plán
 • zúčastňovat se vybraných aktivit a služeb, můžeš odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemáš zájem nebo máš jakékoliv zábrany,
 • v průběhu poskytování služby měnit na základě vzájemné dohody tvoji sociální zakázku, cíle /způsob dosažení cíle/,
 • nahlížet do dokumentace, která je k tvé osobě vedena,
 • podat stížnost v rámci jakékoli věci, a to kterémukoli pracovníkovi PC, o čemž jsi na počátku služby proškolen,
 • odmítnout službu /právo svobodné volby a rozhodování/,
 • ukončit kdykoliv smlouvu o poskytování služby PC.

 

Ukončení spolupráce

Ukončení poskytovaných služeb je předem plánováno (pokud to je možné) s uživateli a může nastat na základě důvodů uvedených v dohodě o spolupráci, tedy za těchto okolností:

– ze strany uživatele:

 • naplnění stanovených cílů
 • uplynutí platnosti smlouvy o poskytování služby
 • ze strany uživatele bez udání důvodu

 

– ze strany poskytovatele (PC):

 • okamžité ukončení poskytování sociální služby (sankčně): jestliže uživatel hrubě nebo opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy.
 • pokud nebude poskytovatel schopen zejména z ekonomických, provozních, odborných, ale i jiných objektivních důvodů zajistit smluvně zaručenou službu.

 

 

Základní činnosti při poskytování služby

 1. a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 • Nácvik v oblasti: péče o své zdraví, zevnějšek a oděvy, péče o domácnost, nakupování a služby, plánování života (spoření, hospodaření, trávení volného času), orientace v terénu, dopravě a institucích.
 • Nácvik schopnosti navazovat a udržovat zdravé sociální vazby a vztahy.

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

 • skupiny osobnostního rozvoje
 • individuální konzultace s uživateli
 • poradenství
 • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
 • doprovázení
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí
 • semináře
 • Týdenní nácvikový pobyt

 

 1. b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • Seznámení s účelem a funkcí různých institucí, úřadů, služeb, dopravy a dopravními prostředky
 • Nácvik modelových a reálných situací (zajistit si lékaře, brigádu, práci, službu, atd.), nácvik chování v různých společenských situacích
 • Nácvik chování v komunikaci s lidmi, práce s informacemi, společenské kontakty a rodina.

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

 • doprovázení
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí…
 • sociálně terapeutické aktivity
 • individuální konzultace s uživateli
 • poradenství
 • skupina osobnostního rozvoje
 • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
 • semináře
 • příručka
 • týdenní nácvikový pobyt

 

 1. c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • Trénink finanční a funkční gramotnosti a praktických dovedností (práce, bydlení, vzdělání, instituce a služby atd.).
 • Nácvik, rozvoj a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Nácvik činností vedoucích k sebereflexi, sebepoznání a sebeutváření.
 • Krizová intervence, psychoterapie.

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

 • semináře a vzdělávací aktivity
 • sociálně terapeutické aktivity, techniky a hry
 • individuální konzultace s uživateli
 • poradenství
 • terapie
 • doprovázení
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
 • skupina osobnostního rozvoje
 • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
 • týdenní nácvikový pobyt

 

 1. d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • Předávání informací potřebných k integraci.
 • Poradenství.
 • Zprostředkování služeb.

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:

 • individuální konzultace s uživateli
 • poradenství
 • semináře
 • doprovázení
 • příručka
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
 • spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou (biologickou i pěstounskou), se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi
 • síťová setkávání
hand
[rev_slider alias="sluzby1"]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/143350/virtual/www/wp-content/themes/helping-hand/include/shortcodes.php on line 149
 • zájem uživatele a dobrovolnost
 • aktivní přístup k řešení vlastní situace a spolupráce
 • souhlas uživatele s pravidly, podmínkami služby, se zpracováním osobních údajů
 • zájem a ochota spolupracovat ze strany zařízení ústavní výchovy
 • dodržování lidských práv a zákonů ČR,
 • dodržování práv ze strany pracovníků PC,
 • na ochrana před násilím a škodlivými vlivy; zvláštní ochrana dětí a mladistvých je zaručena,
 • na ochranu osobních údajů,
 • žádat a dostávat informace v přiměřené míře a obsahu,
 • na respektování tvého soukromí, na rovnost šancí, na zachování lidské důstojnosti, na individuální, nestranný a profesionální přístup včetně dodržování společenských pravidel ze strany pracovníků PC,
 • slušnou formou říci, co si myslíš /právo svobodného projevu/,
 • v průběhu služby změnit klíčového pracovníka,
 • dle domluvené spolupráce využívat všechny nabízené služby
 • zúčastňovat se vybraných aktivit a služeb,
 • můžeš odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemáš zájem nebo máš jakékoliv zábrany,
 • v průběhu poskytování služby měnit tvoji sociální zakázku, cíle /způsob dosažení cíle/,
 • nahlížet do dokumentace, která je k tvé osobě vedena,
 • podat stížnost v rámci jakékoli věci, a to kterémukoli pracovníkovi PC, o čemž jsi na počátku služby proškolen,
 • odmítnout službu /právo svobodné volby a rozhodování/,
 • ukončit kdykoliv smlouvu o poskytování služby PC
Ukončení poskytovaných služeb je předem plánováno (pokud to je možné) s uživateli a může nastat na základě důvodů uvedených v dohodě o spolupráci, tedy za těchto okolností
- ze strany uživatele
 • plánované ukončení po naplnění cílů spolupráce
 • uplynutí platnosti smlouvy o poskytování služby
 • bez udání důvodů, kdykoliv během poskytování služby


- ze strany poskytovatele (PC)
 • pokud nebude poskytovatel schopen zejména z ekonomických, provozních, odborných, ale i jiných objektivních důvodů zajistit smluvně zaručenou službu Poradenské centrum
 • okamžité ukončení poskytování sociální služby, jestliže uživatel hrubě nebo opakovaně porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy
Základní činnosti při poskytování služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů
a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 • Nácvik dovedností v oblasti: péče o své zdraví, zevnějšek a oděvy, péče o domácnost, nakupování a služeb, plánování života (spoření, hospodaření, trávení volného času), orientace v terénu, dopravě a institucích
 • Nácvik schopnosti navazovat a udržovat zdravé sociální vazby a vztahy

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:
 • skupina osobnostního rozvoje
 • individuální konzultace s uživateli
 • poradenství
 • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
 • doprovázení
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí…


b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 • Seznámení s účelem a funkcí různých institucí, úřadů, služeb, dopravy a dopravními prostředky
 • Nácvik modelových a reálných situací (zajistit si lékaře, brigádu, práci, službu, atd.), nácvik chování v různých společenských situacích
 • Nácvik chování v komunikaci s lidmi, práce s informacemi, společenské kontakty a rodina

Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:
 • seznámení s funkcí a účelem různých institucí…
 • sociálně terapeutické aktivity
 • individuální konzultace s uživateli
 • poradenství
 • skupina osobnostního rozvoje
 • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost


 • c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
 • Trénink finanční a funkční gramotnosti a praktických dovedností (práce, bydlení, vzdělání, instituce a služby atd.)
 • Nácvik, rozvoj a upevňování psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Nácvik činností vedoucích k sebereflexi, sebepoznání a sebeutváření
 • Krizová intervence, psychoterapie

 • Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:
  • semináře a vzdělávací aktivity
  • sociálně terapeutické aktivity, techniky a hry
  • individuální konzultace s uživateli
  • skupina osobnostního rozvoje
  • víkendová sociálně terapeutická a nácviková činnost
  • psychoterapie
  • doprovázení
  • poradenství
  • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů


  d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • Předávání informací potřebných k integraci
  • Poradenství, informační servis
  • Zprostředkování služeb

  Tyto dovednosti jsou zajištěny prostřednictvím aktivit:
  • individuální konzultace s uživateli
  • poradenství
  • doprovázení
  • příručka Odcházející
  • seznámení s funkcí a účelem různých institucí, služeb a úřadů
  • spolupráce s výchovnými zařízeními, s rodinou (biologickou i pěstounskou), se školou, s kurátory, úřady a dalšími institucemi