O nás

Poradenské centrum je určeno pro děti a mladé lidi od 10 do 26 let, kteří
 • mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí či ústavní výchovou, nebo jsou touto skutečností ohroženi,
 • jsou v péči orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
 • jsou klienty probační a mediační služby
a potřebují pomoc a podporu zejména v oblastech: problémové chování, vztahy, samostatný život, psychická nepohoda.

Poradenské centrum pomáhá pravidelně a dlouhodobě připravovat děti a mladé lidi, kteří žijí v ústavních zařízeních nebo v pěstounských rodinách na těžkou životní situaci spojenou s odchodem do samostatného života. Práce je zaměřena především na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poradenské centrum poskytuje dětem zejména poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik konkrétních dovedností, sociálně terapeutické aktivity, doprovázení a to v rámci víkendové činnosti, na skupinách osobnostního rozvoje, seminářích a v rámci dalších aktivit. Nejdůležitější při práci s dětmi je však navázaná důvěra mezi pracovníky a dětmi, vytváření bezpečného a dostupného prostředí pro děti.

Služby zajišťuje odborný tým pracovníků, jsou bezplatné, neanonymní a poskytované uživatelům v České republice, zejména v Pardubickém kraji.
náš tým
Cílem Poradenského centra je, aby uživatelé byli úspěšní v samostatném životě - tedy aby:
 • měli znalosti a dovednosti, které budou moci uplatnit v budoucím samostatném životě (hospodaření s penězi, bydlení, práce, úřady a instituce)
 • navazovali a udržovali rodinné, mezilidské a partnerské vztahy
 • přijali zodpovědnost za svá rozhodnutí a získali náhled
 • zvládali konfliktní situace, agresivní chování a předcházeli výchovným problémům
 • dokončili či prohloubili své vzdělání
 • předcházeli rizikům spojeným s užíváním návykové látky a efektivně trávili volný čas
 • dokázali samostatně a konstruktivně řešit obtížné situace a věděli, na koho se mají obrátit
 • měli větší sebedůvěru, psychickou stabilitu a odolnost
 • partnerský přístup
 • přístupnost - služba je poskytována podle potřeb uživatelů, uživatelé mají možnost kdykoliv požádat o pomoc
 • dobrovolnost - uživatelé se mohou dobrovolně zúčastňovat aktivit a služeb, mohou odmítnout určitou aktivitu nebo činnost, pokud o ní nemají zájem nebo mají jakékoliv zábrany
 • individuální přístup
 • akceptování svobodné volby uživatele - uživatel si sám zvolí rozsah využívání nabízených služeb, rozhoduje o vstupu, využívání a ukončení služby
 • diskrétnost - veškeré informace o uživatelích jsou přísně důvěrné, dle daných zákonů jsou pracovníci vázáni mlčenlivostí
 • rovnost - na poskytované služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, sociálního postavení, víry a náboženství, názorového smýšlení či sexuální orientace
 • respekt - pracovník vždy respektuje uživatele a jeho rozhodnutí
 • profesionalita
Poradenské centrum v Chrudimi je ambulantní a terénní sociální službou pro děti a mladé lidi, kteří mají osobní zkušenost s ústavní výchovou nebo náhradní rodinnou péčí nebo jim tato skutečnost hrozí, jsou v péči orgánu sociálně právní ochrany nebo probační a mediační služby a připravují se na vstup do samostatného života. Prostřednictvím poradenství, vzdělávacích aktivit, terapií, sociálně terapeutických činností a doprovázení zlepšujeme kvalitu jejich života. Poskytujeme pomoc, podporu, čímž zmírňujeme rizika a dopady jejich nepříznivých sociálních situací (s přihlédnutí k jejich schopnostem a možnostem).
Poradenské centrum je určeno pro děti a mladé lidi od 10 do 26 let, kteří
 • mají osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí či ústavní výchovou, nebo jsou touto skutečností ohroženi,
 • jsou v péči orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD),
 • jsou klienty probační a mediační služby
a potřebují pomoc a podporu zejména v oblastech: problémové chování, vztahy, samostatný život, psychická nepohoda.

Zájemce o služby Poradenského centra nelze přijmout v těchto případech:
 • Poradenské centrum neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá.
 • Zájemce nespadá do cílové skupiny Poradenského centra.
 • Poradenské centrum nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby.
 • Zájemci byla v době kratší 6 měsíců vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Náš tým